Javni razpisi

JAVNI RAZPIS: Gradnja SKLADIŠČNI KOMPLEKS KOCEROD

Naročnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila gradnje SKLADIŠČNI KOMPLEKS KOCEROD.

Ponudniku je skladno z določbami ZJN-3 omogočen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije na Portalu javnih naročil, projektna dokumentacije je objavljena na spletni strani naročnika http://ko-cerod.si/javni-razpisi/ .

 

Ponudnik ponudbo odda obvezno v tiskani obliki. Ponudnik naj poleg tiskane oblike ponudbi priloži tudi scan celotne ponudbene dokumentacije v PDF obliki na CD ali USB, ponudbeni predračun pa tudi v obliki dokumenta Excel. Ponudnik mora oddati svojo ponudbo v zaprti ovojnici.

Na naslovni strani mora biti ovojnica opremljena z naslovom naročnika:

KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108 a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu.

 

Rok za oddajo ponudb 7. 5. 2018 do 12:00 ure.

 

Ponudnik lahko odda ponudbo osebno (v tajništvo) ali priporočeno po pošti na naslov naročnika. Ne glede na to ali ponudnik odda ponudbo osebno ali jo pošlje po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na naslov naročnika do zgoraj navedenega datuma in ure (prejemna teorija).

 

Dokumentacija:

Obrazec št. 13_ D_24_2017_komplet_zakl

RD_Vzorec gradbene pogodbe

RD_Povabilo o oddaji ponudbe

RD_Ponudbeni del_obrazci

5_ST_PZI_D-24-2017-Kocerod_07_Shema

5_ST_PZI_D-24-2017-Kocerod_06_Pritličje

5_ST_PZI_D-24-2017-Kocerod_05_Pritličje

5_ST_PZI_D-24-2017-Kocerod_01_Situacija

5_ST_PZI_D-24-2017-KOCEROD

4_EL_PZI_D-24-2017-KOCEROD

1-2_NOD_PZI_Kocerod

1-1A_PZI_Kocerod

0VM_PZI_KocerodRD_

S-02_stavbno pohištvo – vrata

S-01_stavbno pohištvo – okna

00 Situacija – faze gradnje – D-24-2017_11

01 Tloris temeljenja – D-24-2017_12

02.a Tloris PR – sp. nivo – D-24-2017_13

02.b Tloris PR – zg. nivo – D-24-2017_14

03 Tloris ostrešja – D-24-2017_16

04 Tloris strehe – D-24-2017_18

05 Prerez A-A – D-24-2017_20

06 Prerez B-B – D-24-2017_21

07 Prerez C-C – D-24-2017_22

08 Prerez D-D – D-24-2017_23

09 Prerez E-E, F-F – D-24-2017_24

10 Fasade – D-24-2017_30

D-01_26

D-02_28

IPV_KOCEROD_28112017

SPV_KOCEROD_28112017

SPV_kocerod_SITUACIJA_28112017

SPV_kocerod_TLORIS_28112017

Narocnik_ESPD(6)